Информация относно проект

Разработване и внедряване на Система за мониторинг, оценка и контрол за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 – „СИСТЕМА“

ЕСФ лого
Проектът е финансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз и правителството на Република България чрез Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020г. 
ОПРЧР

Линк за достъп до СИСТЕМАТА

 

„Разработване и внедряване на Система за мониторинг, оценка и контрол за изпълнение на националната стратегия на република България за интегриране на ромите 2012-2020 – „СИСТЕМА” по ОП РЧР 2014-2020 г.

В рамките на проекта се осъществяват следните основни дейности:

Дейност 1. Преглед, анализ и оценка на законодателство, структури, съществуващи аналогични системи, информационна осигуреност на публични политики за борба с бедността и интеграция на уязвими етнически малцинства с фокус ромите вкл. оценка на нуждите (рискове); Идентифициране на европейски добри практики за провеждане на мониторинг, оценка, контрол и информационна осигуреност на публични политики за борба с бедността и интеграция на уязвими етнически малцинства с фокус върху ромите; анализ с оглед възможността за прилагане в България; Изграждане на мрежа от заинтересовани страни, които да подават данни и информация към СИСТЕМАТА.

Дейността е приключила. В резултат са изготвени и предадени на Възложителя три аналитични доклада:

I. Изследване на добри практики, анализ на законодателството във връзка със събирането на лични данни и етническия признак като компонент от личната информация:

 - изследване на съществуващи системи за мониторинг в областта на социалното включване

- преглед, анализи и оценка на национално и европейско  законодателство при зашитата на лични данни във връзка със събиране на данни от етнически и сходен характер

 - преглед и анализ на системи и структури, ангажирани със събиране на такива данни

- преглед анализ на изготвени, но невнедрени системи за мониторинг и контрол

II. Идентифициране на европейски добри практики за мониторинг и контрол на информационната осигуреност на публичните политики за борба с бедността и интеграция на уязвими етнически малцинства

III. Изграждане на Мрежа от заинтересовани страни, които да добавят данни в системата.

Дейност 2. Изготвяне на концепция и методика на СИСТЕМАТА

На 24 юни 2016 г. е сключен договор с изпълнител „ОБЕДИНЕНИЕ ИНТЕГРАЦИЯ“ ДЗЗД. Предвиденият срок за изпълнение на дейностите е 5 месеца.

Към момента е проведена встъпителната среща между екипа на Изпълнителя и този от страна на Конкретния бенефициент, на която са уточнени въпроси във връзка с изпълнението на договора. 

Дейност 3. Изграждане на СИСТЕМА, която включва участие на всички заинтересовани страни и комбинира разнообразни форми на мониторинг и оценка; Пилотно тестване на СИСТЕМАТА; Внедряване на СИСТЕМАТА, вкл. изготвяне необходимата документация за улесняване на нейното функциониране, повишаване административния капацитет на всички институции, отговорни за прилагане и на национално и местно ниво.

В изпълнение на тази дейност са проведени обществени поръчки, както следва:

- Обществената поръчка с предмет „Разработване, тестване, внедряване на софтуерна платформа, чрез която да функционира система за мониторинг, оценка и контрол за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г. - СИСТЕМАТА, обучаване за работа със СИСТЕМАТА".

Към момента има определен кандидат класиран на първо място за изпълнител на поръчката, след изтичане на нормативно установени срокове по процедурата, предстои сключване на договор.

- Обществената поръчка с предмет „Доставка на компютърна техника (хардуер) за изграждане, тестване, внедряване и функциониране на СИСТЕМАТА".

На 24 юни 2016 г. е сключен договор с изпълнител „СИЕНСИС“ АД. Срокът за доставката  на техниката (хардуера) е до 60 дни (шестдесет) дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо, но не по-късно от 31.12.2016 г.

Възлагането ще се извърши след избор на изпълнител за разработване, тестване, внедряване на софтуерната платформа. 

Дейност „Дейности по информиране и публичност“ се изпълнява от „Инфотрейдинг“ ЕООД. Към момента са изготвени информационните и рекламните материали по проекта, проведена е встъпителната пресконференция по проекта.