ВАЖНО! Нова документация

Разработване и внедряване на Система за мониторинг, оценка и контрол за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 – „СИСТЕМА“

ЕСФ лого
Проектът е финансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз и правителството на Република България чрез Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020г. 
ОПРЧР

Линк за достъп до СИСТЕМАТА

 

Нова документация във връзка с обявената Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изготвяне на концепция и методика на система за мониторинг, оценка и контрол за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г.“ - Дейност 2 по проект 2014BG05M9OP001-3.2015.001 „Разработване и внедряване на система за мониторинг, оценка и контрол за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г.“, по ОП РЧР 2014-2020 г.

На сайта на Министерския съвет, в секция „Профил на купувача“ http://oldcustomerprofile.government.bg/vieworder.php?id=67345559-E08C-11E5-B1FC-F04DA2031065

е публикувана нова документация във връзка с обявената Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изготвяне на концепция и методика на система за мониторинг, оценка и контрол за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г.“ - Дейност 2 по проект 2014BG05M9OP001-3.2015.001 „Разработване и внедряване на система за мониторинг, оценка и контрол за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г.“, по ОП РЧР 2014-2020 г.

Промяната касае:

- документацията за обществена поръчка в раздел „Методика за определяна на комплексната оценка на офертите"

- срокът за получаване на оферти се удължава съгласно чл. 27а, ал. 5 от ЗОП, като срокът за подаване на офертите става 3.05.2016 г., а дата на отваряне на офертите – 4.05.2016 г.

Документите са достъпни наhttp://oldcustomerprofile.government.bg/vieworder.php?id=67345559-E08C-11E5-B1FC-F04DA2031065

Източник: http://oldcustomerprofile.government.bg/vieworder.php?id=67345559-E08C-11E5-B1FC-F04DA2031065