Информация за проект

Разработване и внедряване на Система за мониторинг, оценка и контрол за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 – „СИСТЕМА“

ЕСФ лого
Проектът е финансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз и правителството на Република България чрез Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020г. 
ОПРЧР

Линк за достъп до СИСТЕМАТА

 

2014BG05M9OP001-3.2015.001 „Разработване и внедряване на Система за мониторинг, оценка и контрол за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 – „СИСТЕМА“

По две от дейностите по проекта: Дейности по информиране и публичност и Преглед, анализ и оценка на законодателство, структури, системи, добри практики за провеждане на мониторинг, оценка, контрол, мрежа от заинтересовани страни, които да подават данни и информация към „СИСТЕМАТА” са сключени договори с изпълнител.

Дейност „Дейности по информиране и публичност“ се изпълнява от Инфотрейнинг ЕООД. Към момента са изготвени информационните и рекламните материали по проекта, проведена е встъпителната пресконференция по проекта.

Дейност „Преглед, анализ и оценка на законодателство, структури, системи, добри практики за провеждане на мониторинг, оценка, контрол, мрежа от заинтересовани страни, които да подават данни и информация към „СИСТЕМАТА” се изпълнява от консорциум „ИИРА“, с участници: Фондация „Институт Отворено общество“, „Индъстри Уоч Груп“ ООД, Фондация „Риск Монитор“, Сдружение „Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“.