Встъпителна пресконференция

Разработване и внедряване на Система за мониторинг, оценка и контрол за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 – „СИСТЕМА“

ЕСФ лого
Проектът е финансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз и правителството на Република България чрез Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020г. 
ОПРЧР

Линк за достъп до СИСТЕМАТА

 

по проект „Разработване и внедряване на система за мониторинг, оценка и контрол за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020“, по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

На 9 февруари 2016 г., от 10.00 ч., в Гранитната зала на Министерския съвет ще се проведе Встъпителната пресконференция по Проект „Разработване и внедряване на система за мониторинг, оценка и контрол за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020“.

Конкретен бенефициент е Секретариатът на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет чрез Администрацията на Министерския съвет. Националниятстатистически институт е асоцииран партньор.

По предварителна програма се предвижда следния Дневен ред:

-       Откриване: г-жа Росица Иванова, Секретар на НССЕИВ и ръководител на проекта и г-н Сергей Цветарски, председател на Националния статистически институт;

-       Кратко  представяне на целите, дейностите, очакваните резултати: г-жа Росица Иванова, ръководител на проекта

-       Презентация от Изпълнителите по Дейност 1 от проекта.