Подписан е Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

Разработване и внедряване на Система за мониторинг, оценка и контрол за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 – „СИСТЕМА“

ЕСФ лого
Проектът е финансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз и правителството на Република България чрез Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020г. 
ОПРЧР

Линк за достъп до СИСТЕМАТА

 

Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05M9OP001-3.2015.001 „Разработване и внедряване на Система за мониторинг, оценка и контрол за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 – „СИСТЕМА“

На 31 март 2015 г. влезе в сила Договор  2014BG05M9OP001-3.2015.001-001-С0001 „Разработване и внедряване на Система за мониторинг, оценка и контрол за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 – „СИСТЕМА“.

Конкретен бенефициент е Секретариатът на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет чрез Администрацията на Министерския съвет. Асоцииран партньор е Националният статистически институт.

Общата стойност на проекта е 1 999 980.00 лв., които се разпределят както следва: 1 699 983.00 лв. средства то Европейския социален фонд и 299 997.00 лв. национално съ-финансиране.

Проектът има за основна цел да подпомогне интеграционните политики, като създаде ефективна система за регулярно и системно информационно осигуряване, наблюдение, оценка и контрол на постиженията/неуспехите от изплнението на Националната стратегия на Република България  за интегриране на ромите 2012-2020 г. и други интервенции, насочени към подобряване на ситуацията на ромите в България.