Международна конференция на високо равнище, посветена на ромската интеграция, 04-05 март 2019 г., Букурещ, Румъния

   

В столицата на Република Румъния, Букурещ, на 04-05 март 2019 г., се проведе Международна конференция на високо равнище, посветена на  ромската интеграция.  Тя се организира от започналото в началото на годината Румънско  председателство на Съвета на Европейския съюз (ЕС) и Европейската комисия (ЕК).

Конференцията се проведе в Палата на Парламента на Република Румъния, при отлична организация от страна на домакините. 

Участие взеха към 150 представители на Европейската комисия, Съвета на Европа, правителството и парламента на Румъния, държави-членки на ЕС, представители на държави, които са в предприсъединителен период, международни организации, национални НПО  и медии. 

Темите на конференцията бяха свързани с приключването на периода на националните ромски стратегии през 2020 г. – споделяне на научените уроци , както и на виждания за интеграционната политика след 2020 г. Участниците изразиха единодушно мнение, че периода на действие на приетите национални стратегии, като цяло, има позитивно отражение върху дългосрочния ангажимент на всички държави -  да работят за интеграцията на ромското население в Европа. Направеното не е достатъчно, но то е допринесло за напредъка на ЕС в политиката за приобщаване на ромите.

Акцентът през втория ден бе върху продължаването на интеграционната политика след 2020 г.  Бе отчетено, че на равнище ЕС и на национално ниво съществуват инструменти и структури за насърчаване на приобщаването на ромите. Въпреки това голямата загриженост на ЕС са все още продължаващите проявления на социално-икономическо изключване, дискриминация, антиджипсизъм и престъпления от омраза срещу ромите.   На конференцията бе изразена волята на ръководителите на отговорни звена в европейските структури за засилване на ангажимента за приобщаването на ромите като приоритет на европейско и национално равнище, включително и на държавите, участващи в процеса на разширяване и след 2020 г.

В конференцията взеха участие г-жа Тина Астола – Генерален директор на Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“ на Европейската комисия, както и много служители на самата дирекция, г-жа Сорая Пост член на Европейския парламент, г-н Шокенбрук  директор по антидискриминацията на Съвета на Европа, г-н Даниел Радулеску – президент на Националната агенция за ромите на Румъния, представители на Световната банка, на Агенцията за основни човешки права, депутати от парламента на Румъния, министри  и др.

България беше представена от двама участници – един експерт от Секретариата на НССЕИВ, който е Националната контактна точка по изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите /2012-2020 г./ и един от Сдружение  „Инфорома“, Асеновград, член на НССЕИВ.

Източник: собствена информация