Работна среща по проект „Нашето бъдеще в нашите ръце - интегрирана и устойчива подкрепа за активизиране и развитие на ромската общност в община Средец“

Секретарят на НССЕИВ Росица Иванова участва в работна среща по проект BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1, за  проект „Нашето бъдеще в нашите ръце - интегрирана и устойчива подкрепа за активизиране и развитие на ромската общност в община Средец“. Договорът се финансира от Европейския социален фонд по ОП „Развитие на човешките ресурси“ и ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“. Срещата е за създаване на Форум за социално включване.

Проектът стартира на 1.03.2019 г. Партньори по проекта са ОП ОБЧ, Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори“, Сдружение „Талантс“, Сдружение „Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“, СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Средец и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Загорци.     

В дейностите по ОП РЧР ще бъдат обучени и включени в трудова заетост 26 безработни лица от гр. Средец за срок от една година. След извършен подбор ще бъде осигурена заетост на  10 безработни лица, на длъжност общ работник  археологически разкопки в Национален археологически резерват „Античен и средновековен град Деултум - Дебелт” с. Дебелт.

Разширяване обхвата на здравните медиатори и засилване ролята и капацитета им, повишаване на здравната култура, повишаване достъпа до и предоставяне на качествени социални  и здравни услуги на уязвимите общности са също дейности, които ще се изпълняват по ОП РЧР.

В дейностите по ОП НОИР ще се оборудват кабинети в двете училища, партньори по проекта.     Като индикатори са заложени включване на 132 деца, ученици и младежи от етническите малцинства. Предвидени са дейности  за работа с родители от етническите малцинства и местната общност за преодоляване на негативните обществени нагласи, основани на етнически произход и приемане на различието.

Информация за проекта от сайта на община Средец:  https://sredets.bg/content-30.html .