Секретариатът на НССЕИВ започна изпълнението на проект с финансовата подкрепа на ЕС

eu flag

Проект: T.E.A.M.2 - Заедно постигаме повече

Национална Ромска Платформа

No 854854 - TEAM2

REC-AG-2018/REC-RDIS-NRCP-AG-2018

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на програма „Права, равенство и гражданство” (2014-2020)  на Европейския съюз от Секретариата на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси чрез администрацията на Министерския съвет

Проект „T.E.A.M.2 – Заедно постигаме повече“, Национална Ромска Платформа

Секретариатът на НССЕИВ чрез администрацията на Министерския съвет започна от ноември 2019 г. изпълнението на проект с наименование „T.E.A.M.2 – Заедно постигаме повече“. Проектът продължава инициативата на Националната контактна точка за осигуряване на платформа за диалог и сътрудничество на заинтересованите страни по изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г.

В продължение на дванадесет месеца ще бъдат проведени тематични дискусии и работни срещи с участието на заинтересовани страни на национално, областно и местно ниво. Предизвикателствата в планирането, изпълнението, наблюдението и докладването на мерките по приоритетите на Стратегията ще бъдат във фокуса на обсъжданията. Акцент ще бъде поставен и върху въпроси, свързани с развитието на диалога, участието, обмена, взаимодействието. Стремежът е  да бъде подкрепен националния консултативен процес чрез Национална ромска платформа като механизъм за диалог, свикван и ръководен от Националната контактна точка.

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на програма „Права, равенство и гражданство” на Европейския съюз, чрез ГД  „Правосъдие и потребители” на Европейската комисия.

Текуща информация за проекта ще бъде публикувана на интернет страницата на НССЕИВ.