Проведена е откриваща среща по проект „T.E.A.M.2 – Заедно постигаме повече“

eu flag

Проект: T.E.A.M.2 - Заедно постигаме повече

Национална Ромска Платформа

No 854854 - TEAM2

REC-AG-2018/REC-RDIS-NRCP-AG-2018

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на програма „Права, равенство и гражданство” (2014-2020)  на Европейския съюз от Секретариата на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси чрез администрацията на Министерския съвет

На 21.02.2020 г. се проведе откриваща среща по проект „T.E.A.M.2 – Заедно постигаме повече“, No 854854 – TEAM2 – REC-AG-2018/REC-RDIS-NRCP-AG-2018, финансиран по Програма „Права, равенство и гражданство” (2014-2020) на Европейския съюз. Проектът се изпълнява от Секретариата на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет (НССЕИВ), който е и Национална контактна точка по Националната стратегия на Република Бълтгария за интегриране на ромите 2012-2020 г. (НСРБИР, Националната стратегия ).

На срещата присъстваха 50 представители на публични институции и граждански организации, ангажирани с разработване и изпълнение на политиките за интегриране на ромите, част от които са членове на НССЕИВ, Секретариатът на НССЕИВ, екипът на проекта.

Основана цел на срещата беше промотирането на проекта в контекста на настоящите европейски и национални политики, насочени към социално-икономическа интеграция на уязвими групи, вкл. роми, както и актуализирането им за периода след 2020 г. Участниците бяха запознати с проекта и предстоящите дейности по него. Подчертана беше връзката с реализирания предходен проект T.E.A.M.1, който постави началото на Националната ромска платформа като механизъм за диалог между заинтересованите страни на всички равнища. Стремежът на екипа е надграждане върху резултатите и продуктите от него. Участници изразиха положителни оценки, окачествявайки го като ценен, защото предлага диалог, взаимодействие и многостранно решаване на проблемите.

Предоставена беше възможност за дискусия по настоящата Национална стратегия и Планове за действие, вкл. и тези на местно ниво, и стъпките за постигане на добри резултати. Участниците показаха висока активност по темите. Засегнаха въпроси, свързани с обмена на информация, методите за програмиране на оперативни програми за следващия програмен период 2021-2027, на Норвежкия механизъм за финансиране с оглед насочеността му към мерки за интегриране на ромите, изготвянето на стратегическите документи за периода след 2020 г., подходите за интегриране, които да залегнат в тях и др.

Срещата допринесе за промотиране на проекта, стимулиране на участието и диалога, между заинтересованите страни, обмена на информация и идеи за подобряване на планирането, изпълнението и мониторинга на мерките в стратегическите документи след 2020 г. 

Предвидените по проекта дейности ще продължат. Предстоят тематични срещи по приоритетите на НСРБИР и работни срещи на регионално и местно равнище. Следващата дискусионна среща по приоритет „Образование“ е планирана за 12-13 март 2020 г.