Стратегическа рамка на ЕС за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021-2030)

На 7 октомври 2020 г. Европейската комисия прие нов десетгодишен план в подкрепа на ромите в ЕС, в това число предложение за препоръка на Съвета. Планът се съсредоточава върху седем ключови области: равенство, приобщаване, участие, образование, заетост, здраве и жилищно настаняване. Във всяка от тези области Комисията предлага нови цели и прави препоръки към държавите членки за тяхното постигане. Тези цели и препоръки ще послужат като важни инструменти за наблюдение на напредъка и ще гарантират, че ЕС ще постигне по-голям напредък в предоставянето на жизненоважната подкрепа, от която много от ромите, живеещи в ЕС, все още се нуждаят.