Покана за заявяване на желание за членство на юридически лица с нестопанска цел в Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси (Националния съвет, НССЕИВ) за периода 2021-2023 г.

Уважаеми госпожи и господа,

Съгласно Правилника за устройството и дейността на НССЕИВ членството на юридическите лица с нестопанска цел в НССЕИВ е за срок от 3 години, след което, при желание, се подновява за нов 3-годишен период.

С настоящото отправяме покана до желаещите юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) да заявят членство в Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси (НССЕИВ) за периода 2021-2023 г.

Желаещите организации следва, в срок до 20 декември 2020 г. да подадат до председателя на Националния съвет – с Решение № 765 на Министерския съвет от 25.10.2018 г. за председател е определен заместник министър-председателят Томислав Дончев:

- заявление в свободен текст,

- съдебно удостоверение за актуално състояние (тези организации, които не са вписани в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията) и

- формуляр по образец, утвърден от председателя на Националния съвет, за дейността си – прикачен по-долу.

 Повече детайли относно членството в Националния съвет може да намерите в Правилника за устройството и дейността на съвета.

  

Документите се изпращат на адрес:

София 1594, булевард "Дондуков" № 1,

Министерски съвет

Секретариат на НССЕИВ

Росица Иванова - Секретар на НССЕИВ

!!! Важно за подадените по пощата, или изпратени чрез куриерска фирма заявления: пощенското клеймо трябва да е най-късно от 20.12.2020 г. !!!

Подписаното заявление и попълнения и подписан формуляр изпращайте, сканирани

и на електронен адрес:   MS_register@government.bg. (Това е електронният адрес на Деловодството на Министерския съвет).

 

!!! Важно за подадените чрез електронния адрес на Деловодството  на Министерския съвет: Тази година 20 декември е неделя, поради което за подадени в срок ще се считат и документи, изпратени на посочения електронен адрес до края на работния ден на 21.12.2020 г., понеделник!!!

Вашата поща ще бъде заведена веднага с номер и изпратена после в секретариата на НССЕИВ.

Документация, постъпила след този срок, няма да се разглежда. 

Секретариат на НССЕИВ