КОНСУЛТАТИВНИЯТ ПРОЦЕС ПО ПОДГОТОВКАТА НА ПРОЕКТ НА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРИОБЩАВАНЕ И УЧАСТИЕ НА РОМИТЕ (2021-2030) ПРОДЪЛЖАВА

Във връзка с проявената обществена активност към проекта на Националната стратегия за приобщаване и участие на ромите (2021-2030 г.),  консултативният процес  продължава.

Всички заинтересовани лица и организации могат да изпращат своите конкретни конструктивни предложения до 4 март 2021 г. на следните 

е-mail адреси: Rositsa.Ivanova@government.bg; a.topakbachian@government.bg ; телефони: 029403622; 029402569.

Постъпилите предложения ще бъдат публикувани на сайта на НССЕИВ.

Процесът на създаването на проекта на Националната стратегия за приобщаване и участие на ромите (2021-2030 г.) и Плана за действие е прозрачен, с желание да се чуят мненията и предложенията на заинтересованите страни.

В хода на тяхната почти четиримесечна подготовка са проведени консултации и обществени обсъждания както следва:

  1. През м. ноември 2019 г. бе възложено на БАН изработването на Анализ на изпълнението на политиките и мерките на предходната Стратегия до 2019 г., както и цялостен доклад за оценка на интеграционните политики към ромите в България в периода 2012-2019 г. На базата на този анализ се разработиха препоръки към хоризонталните министерства.
  2. На 18-19 февруари 2020 г., на срещата на Националните контактни точки (НКТ) в Брюксел се обсъдиха ключовите въпроси на стратегическия документ за интеграция на ромите в периода след 2020 г., представен бе първоначален набор от индикатори, разработен от Агенцията на Европейския съюз за основните права; индикативният срок за оповестяване на насоките на ЕК до държавите-членки за периода 2021-2030.
  3. През м. юли 2020 г.  хоризонталните министерствата подадоха до НКТ мерки за периода след 2020, въз основа на анализа, предоставен им от БАН. Мерките са базови, отправна точка за допълване и обсъждане от всички заинтересовани страни – подготвена е рамка на Национален план за действие, в едно с базовите мерки, разработени от хоризонталните министерства.
  4. На 7.10.2020 г., Европейската комисия (ЕК) изпрати до държавите членки Препоръки и насоки за разработване на стратегическите документи след 2020. НКТ разработи проект на Стратегия за приобщаване и участие на ромите (Стратегията, Националната стратегия), който се базира на: Националната програма за развитие (НПР) България 2030; Насоките и препоръките на ЕК; Анализ за изпълнението на интеграционните политики 2012-2019, разработен от БАН. От 19 октомври до 11 ноември 2020 г. се проведоха 11 срещи в рамките на Националната ромска платформа, проект Т.Е.А.М. 2 “Заедно постигаме повече“:
  • 6 тематични двудневни срещи по приоритетите образование, здравеопазване, заетост, жилищни условия, култура, върховенство на закона и антидискриминация,
  • 3 регионални и
  • 2 местни срещи.

          Бяха поканени представители на министерства, областни администрации, местна власт, медиатори, областни експерти по етнически и интеграционни въпроси, учители, представители на академичната общност, ромски активисти, представители на 70 граждански организации от цялата страна. На срещите беше направен преглед на постигнатото по приоритетите на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020 г.). Представени бяха: анализът, изготвен от БАН; насоките на ЕК за новата стратегическа рамка, Резолюцията на Европейския парламент от 17 септември 2020 г. относно изпълнението на националните стратегии за интегриране на ромите: борба с отрицателните нагласи към хората с ромски произход в Европа (2020/2011(INI)), препоръки и предложения за нови подходи.

            Беше обсъден и проекта на Стратегия след 2020 г.  Бяха разгледани базовите мерки и индикатори, предложени от институциите за периода до 2030 г.; представител на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“ представи възможностите в новите програми за периода до 2027 г. Представителите на гражданския сектор направиха предложения и препоръки.

5. Докладът за оценка на интеграционните политики към ромите в България за периода 2012-2019 г., както и ревизирания, след срещите по проект Т.Е.А.М. 2, проект на Стратегия за приобщаване и участие на ромите след 2020, бе изпратен за предложения и обсъждане на членовете на Комисията за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012 – 2020)(част от НССЕИВ).

Бяха изпратени за работа по електронна поща още:

- Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030;

- Препоръки към разработването на дългосрочна Стратегия за интеграция на ромските общности и социалните групи в сходно уязвимо положение (2021-2030) – БАН;

- Резолюция на Европейския парламент от 17 септември 2020 г. относно изпълнението на националните стратегии за интегриране на ромите: борба с отрицателните нагласи към хората с ромски произход в Европа (2020/2011(INI)) ;

- Препоръки и насоки на ЕК от 7 октомври 2020 г. за изработване на стратегическите документи след 2020.

6.  На 10 декември 2020 г. проектът на Национална стратегия на Република България за приобщаване и участие на ромите 2021-2030,  с отразените предложения и коментари от членовете на Комисията за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012–2020), беше публикуван за обществени консултации на публичния портал за обществени консултации www.strategy.bg , за срок от 30 дни.  Получени са 18 коментара.

7. На 22.12.2020 г., на Кръгла маса във връзка с Национална стратегия за противодействие на дискриминацията на пазара на труда, организирана от Комисията за защита от дискриминация, секретарят на НССЕИЕВ представи основните приоритети на Националната стратегия на Република България за приобщаване и участие на ромите 2021-2030.

8. Във връзка с постъпило до председателя на НССЕИВ предложение от група неправителствени организации и сдружения за удължаване на срока за провеждане на консултациите по проекта на Националната стратегия на Република България за приобщаване и участие на ромите 2021-2030  и предвид сериозния обществен интерес, с цел осигуряване на достатъчно широко обществено консултиране на проекта, срокът за провеждане на консултациите бе удължен до 31.01.2021 г. (предишен срок – 09.01.2021г.).

9. Паралелно с обществените консултации на www.strategy.bg, на 19 януари 2021 г., по инициатива на Секретариата на НССЕИВ/НКТ, се проведе информативна онлайн среща с организациите, представили становища на Портала за обществени консултации, по проекта на Националната стратегия на Република България за приобщаване и участие на ромите за периода 2021-2030 г. Участниците бяха информирани за начина на изготвяне на проекта на стратегическата рамка, и за сроковете, в които следва да бъде приета Стратегията и изготвянето на Националния план за действие по нея.

10. На 20 януари,  в он-лайн Национална кръгла маса, организирана от Асоциация „Интегро“, в рамките на международен проект за противодействие на антиромската дискриминация, с фокус върху речта на омразата към ромите в онлайн пространството (PECAO), секретарят на НССЕИВ представи основни положения от проекта на Стратегията. Подробно представи приоритет “Върховенство на закона и недискриминация“. В кръглата маса участие взеха над 30 души. Секретарят на НССЕИВ информира участниците, че предстои изработването на Национален план за действие по Стратегията,  и очакванията са за широко участие на  гражданския сектор при изготвянето на мерките, дейностите и индикаторите в него.

11. На 26 януари НКТ проведе онлайн среща с организациите, представили становища на Портала за обществени консултации. Целта на срещата беше да се разработят базови индикатори, които да са част Стратегията. Отново бе съобщена времевата рамка за разработване на Стратегията и Плана за действие.

12. На 27 януари 2021 г. в рамките на ІV-ти Национален Жилищен Форум „Преодоляване на жилищната и енергийна бедност – предпоставка за постигане на глобалните цели за устойчиво развитие“, организиран от Habitat for Humanity Bulgaria, секретарят на НССЕИВ представи проекта на Национална стратегия на Република България за приобщаване и участие на ромите (2021-2030) и целите по приоритет „Жилищни условия“. В срещата участваха над 70 човека.

13. На 29 януари 2021 г., в рамките на среща на Национална Ромска Младежка Платформа, организирана от Roma Youth Voices в сътрудничество с Arete Youth Foundation – България, Център за междуетнически диалог и толерантност Амалипе и Постоянната Ромска Конференция, секретарят на НССЕИВ представи проекта на Национална стратегия на Република България за приобщаване и участие на ромите (2021-2030), етапите на общественото консултиране на документа до момента, както и насоки за разработването на Плана за действие. В рамките на 90 минути 73 младежи задаваха въпроси относно проекта на Стратегия и План за действие.