Информация за подкрепа на дейности на ЮЛНЦ

Във връзка със Заповед РД-01-173/18.03.2021 г. на министъра на здравеопазването и последващи документи, касаещи противоепидемичната обстановка, информираме кандидатите за подкрепа на дейности - юридически лица с нестопанска цел, че предложения няма да се разглеждат.