Рамка на ЕС за национални стратегии за интегриране на ромите за периода до 2020 г.

Рамка на ЕС за национални стратегии за интегриране на ромите за периода до 2020 г.

Съобщение/Комюнике на Европейската комисия "Рамка на ЕС за национални стратегии за интегриране на ромите до 2020 г.", 5.04.2011 г.

Съобщение/ Комюнике "Рамка на ЕС за национални стратегии за интегриране на ромите до 2020 г.", 5.04.2011 г. - на английски език

Окончателен текст на заключенията на Съвета на Европейския съюз, приети на 19 май 2011 г. от Съвета по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси.

Доклад на председателството на Съвета по общи въпроси, 23 май 2011 г.

NON-PAPER на Европейската комисия - насоки за изготвяне на националните стратегии във връзка с Комюникето на ЕК "Европейска рамка за национални ромски стратегии" и със заключенията на Съвета на Европейския съюз от 19 май 2011 г.

 

Препоръка на Съвета относно ефективни мерки за интегриране на ромите в държавите членки, 9 декември 2013 г.

Заключения на Съвета относно ускоряването на процеса на интегриране на ромите, 8 декември 2016 г.

 

Други документи на ЕС, Европейския парламент в областта на интеграцията на ромите

Общи основни принципи за включване на ромите, приети от Съвета на ЕС на 8.06.2009 г.

 

***

Резолюция на Европейския парламент от 17 септември 2020 г. относно изпълнението на националните стратегии за интегриране на ромите: борба с отрицателните нагласи към хората с ромски произход в Европа (2020/2011(INI))

Резолюция на Европейския парламент от 12.02.2019 г. относно необходимостта от подобрена стратегическа рамка на ЕС за националните стратегии за приобщаване на ромите за периода след 2020 г. и за засилване на борбата срещу антиромските настроения (2019/2509(RSP))

Резолюция на Европейския парламент от 11.03.2009 г. относно социалното положение на ромите и подобряването на техния достъп до пазара на труда в ЕС (2008/2137\INI)

Резолюция на Европейския парламент от 31.01.2008 г. за Европейска стратегия за ромите.

Съобщение на Комисията до Европейския Парламент, Съвета, Европейския Икономически и Социален Комитет и Комитета на Регионите - Недискриминация и равни възможности: подновен ангажимент {SEC(2008)2172} от юли 2008 г.

Резолюция на Европейския парламент от 01.06.2006 г. относно ситуацията на ромските жени в Европейския съюз (на англ. език)

Резолюция на Европейския парламент от 28.04.2005 г. относно ситуацията на ромите в Европейския съюз

 

Международни срещи на високо равнище, посветени на ромите

Европейска платформа за ромско включване

 

***

Директива 2000/43/ЕО на Съвета от 29 юни 2000 година относно прилагане на принципа на равно третиране на лица без разлика на расата или етническия произход

Директива 2000/78/ЕО на Съвета от 27 ноември 2000 година за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите

Препоръка на Съвета относно ефективни мерки за интегриране на ромите в държавите членки – 9. 12.2013 г. - първият правен инструмент на ЕС за приобщаване на ромите

 

Прикачен файл Size
Рамка на ЕС за национални стратегии за интегриране на ромите за периода до 2020 г. 150.64 KB
Съобщение/Комюнике на Европейската комисия "Рамка на ЕС за национални стратегии за интегриране на ромите до 2020 г." 329.75 KB
Съобщение/ Комюнике "Рамка на ЕС за национални стратегии за интегриране на ромите до 2020 г.", 5.04.2011 г. - на английски език 329.75 KB
Окончателен текст на заключенията на Съвета на Европейския съюз, приети на 19 май 2011 г. от Съвета по заетост, социална политик 119 KB
Доклад на председателството на Съвета по общи въпроси, 23 май 2011 г. 141 KB
NON-PAPER на Европейската комисия-насоки за изготвяне на националните стратегии във връзка с Комюникето на ЕК "Европейска рамка 58 KB
Препоръка на Съвета от 9.12.2013 г. относно ефективни мерки за интегриране на ромите в държавите членки 150.64 KB
Съобщение на ЕК за медиите за приемането на Препоръката на Съвета от 9.12.2013 г. 115.27 KB
Заключения на Съвета на ЕС „Ускоряване на процеса на интеграция на ромите“, 8.12.2016 г. 238.87 KB
Резолюция на Европейския парламент от 12.02.2019 г. относно необходимостта от подобрена стратегическа рамка на ЕС за националнит 558.11 KB
Резолюция на Европейския парламент от 17 септември 2020 г. относно изпълнението на националните стратегии за интегриране на роми 72.36 KB