Препоръка СМ/Rec(2008)5 на Комитета на министрите на Съвета на Европа от 20.02.2008 г. "за политиките относно ромите и/или пътуващите хора в Европа"