Удължен срок за приемане на оферти по обществена поръчка

Разработване и внедряване на Система за мониторинг, оценка и контрол за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 – „СИСТЕМА“

ЕСФ лого
Проектът е финансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз и правителството на Република България чрез Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020г. 
ОПРЧР

Линк за достъп до СИСТЕМАТА

 

Удължен е срокът за приемане на оферти по обществена поръчка с предмет: „Разработване, тестване, внедряване на софтуерна платформа, чрез която да функционира система за мониторинг, оценка и контрол за изпълнение на Националната стратегия на Република България

Срокът за приемане на оферти е удължен до 28.08.2017.

Повече информация на

http://customerprofile.government.bg/vieworder.php?id=BB33B21C-62FB-11E7-8502-F04DA2031065

 

Източник: http://customerprofile.government.bg/vieworder.php?id=BB33B21C-62FB-11E7-8502-F04DA2031065