Библиотека

Етнически малцинствени общности

Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права.”, Конституция на Република България, чл. 6, ал. 1

Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.”, Конституция на Република България, чл. 6, ал. 2

Доклад на Агенция на ЕС за основните права по въпроси на ксенофобията, дискриминацията, расизма, нетолерантността

Доклад на Агенция на ЕС за основните права (ФРА) във връзка с извършено проучване в Гърция и Унгария по въпроси на ксенофобията, дискриминацията, расизма, нетолерантността

Докладът е публикуван в края на м. декември 2013 г. Двете страни са  изследвани, за да се демонстрира нуждата от по-насочени и ефективни мерки за бърба с екстремизма и неговите последствия в ЕС.

Анализ на устойчивостта и ефективността на здравните медиатори в Република България

Анализът на устойчивостта и ефективността на здравните медиатори в Република България е осъществен от Фондация „Лице за култура и изкуство", Договор № МС-83/1.08.2012