СИСТЕМАТА

Разработване и внедряване на Система за мониторинг, оценка и контрол за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 – „СИСТЕМА“

ЕСФ лого
Проектът е финансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз и правителството на Република България чрез Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020г. 
ОПРЧР

Линк за достъп до СИСТЕМАТА

 

Информация по проект

„2014BG05M9OP001-3.2015.001 „Разработване и внедряване на Система за мониторинг, оценка и контрол за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 – „СИСТЕМА” по ОП РЧР 2014-2020 г., съфинансирана от ЕСФ

Дейност 1 и дейност 2 по проекта са приключили. Тук може да намерите изготвените доклади и продукти по тях:

Дейност 1 „Преглед, анализ и оценка на законодателство, структури, системи, добри практики за провеждане на мониторинг, оценка, контрол, мрежа от заинтересовани страни, които да подават данни и информация към „СИСТЕМАТА”. 

Дейност 2 „Изготвяне на концепция и методика на система за мониторинг, оценка и контрол за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г.“

Информация относно проект

„Разработване и внедряване на Система за мониторинг, оценка и контрол за изпълнение на националната стратегия на република България за интегриране на ромите 2012-2020 – „СИСТЕМА” по ОП РЧР 2014-2020 г.

В рамките на проекта се осъществяват следните основни дейности:

Важно! Документацията по обявените обществени поръчки

ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЕКТ 2014BG05M9OP001-3.2015.001 „Разработване и внедряване на Система за мониторинг, оценка и контрол за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 – „СИСТЕМА“ може да намерите на сайта на Министерския съвет, секция „Профил на купувача“

Обществена поръчка с предмет „Доставка на компютърна техника (хардуер) за изграждане, тестване, внедряване и функциониране на СИСТЕМАТА“, по проект 2014BG05M9OP001-3.2015.001 „Разработване и внедряване на система за мониторинг, оценка и контрол за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г. – „СИСТЕМА“ на http://oldcustomerprofile.government.bg/vieworder.php?id=EA70C68D-F2A0-11E5-B1FC-F04DA2031065

Обявена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

РАЗРАБОТВАНЕ, ТЕСТВАНЕ, ВНЕДРЯВАНЕ НА СОФТУЕРНА ПЛАТФОРМА, ЧРЕЗ КОЯТО ДА ФУНКЦИОНИРА СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ, ОЦЕНКА И КОНТРОЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ 2012-2020 Г. - „СИСТЕМАТА“, ОБУЧАВАНЕ ЗА РАБОТА СЪС СИСТЕМАТА“ ПО ПРОЕКТ 2014BG05M9OP001-3.2015.001 „РАЗРАБОТВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ, ОЦЕНКА И КОНТРОЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ 2012-2020 Г.“, ПО ОП РЧР 2014-2020 Г.

Краен срок за подаване на офертите: 9.05.2016 г., 16:00:00 ч.

ОБЯВЛЕНИЕТО, РЕШЕНИЕТО И ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА, ЗАЕДНО С ПРИЛОЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ, е ДОСТЪПНА НА Профила на купувача на МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ: http://oldcustomerprofile.government.bg/vieworder.php?id=7E4F0B35-F29F-11E5-B1FC-F04DA2031065

Обявена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА (ХАРДУЕР) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ, ТЕСТВАНЕ, ВНЕДРЯВАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА СИСТЕМАТА“, ПО ПРОЕКТ 2014BG05M9OP001-3.2015.001 „РАЗРАБОТВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ, ОЦЕНКА И КОНТРОЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ 2012-2020 Г. – „СИСТЕМА“, ПО ОП РЧР 2014-2020 Г.

Краен срок за подаване на офертите: 12.05.2016 г., 16:00:00 ч.

ОБЯВЛЕНИЕТО, РЕШЕНИЕТО И ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА, ЗАЕДНО С ПРИЛОЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ, е ДОСТЪПНА НА Профила на купувача на МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ: http://oldcustomerprofile.government.bg/vieworder.php?id=EA70C68D-F2A0-11E5-B1FC-F04DA2031065

ВАЖНО! Нова документация

Нова документация във връзка с обявената Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изготвяне на концепция и методика на система за мониторинг, оценка и контрол за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г.“ - Дейност 2 по проект 2014BG05M9OP001-3.2015.001 „Разработване и внедряване на система за мониторинг, оценка и контрол за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г.“, по ОП РЧР 2014-2020 г.

На сайта на Министерския съвет, в секция „Профил на купувача“ http://oldcustomerprofile.government.bg/vieworder.php?id=67345559-E08C-11E5-B1FC-F04DA2031065

Обявена е Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет

„Изготвяне на концепция и методика на система за мониторинг, оценка и контрол за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г.“ - Дейност 2 по проект 2014BG05M9OP001-3.2015.001 „Разработване и внедряване на система за мониторинг, оценка и контрол за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г.“, по ОП РЧР 2014-2020 г.

Краен срок за подаване на офертите: 18.04.2016 г., 16:00:00 ч.

Документите към поръчката са публикувани в секция „Профил на купувача“ на сайта на Министерския съвет на  адрес: http://customerprofile.government.bg/vieworder.php?id=67345559-E08C-11E5-B1FC-F04DA2031065

Информация за проект

2014BG05M9OP001-3.2015.001 „Разработване и внедряване на Система за мониторинг, оценка и контрол за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 – „СИСТЕМА“

По две от дейностите по проекта: Дейности по информиране и публичност и Преглед, анализ и оценка на законодателство, структури, системи, добри практики за провеждане на мониторинг, оценка, контрол, мрежа от заинтересовани страни, които да подават данни и информация към „СИСТЕМАТА” са сключени договори с изпълнител.

Дейност „Дейности по информиране и публичност“ се изпълнява от Инфотрейнинг ЕООД. Към момента са изготвени информационните и рекламните материали по проекта, проведена е встъпителната пресконференция по проекта.

Система за мониторинг и контрол на изпълнението на Националната стратегия за интегриране на ромите ще бъде разработена и внедрена до края на годината

Проект „Разработване и внедряване на система за мониторинг, оценка и контрол за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020“ беше представен в Министерския съвет. Основната му цел е да се подпомогнат интеграционните политики като се създаде ефективна система за регулярно и системно информационно осигуряване и наблюдение на изпълнението на Стратегията и други интервенции, насочени към подобряване на ситуацията на ромите в България.

Важно! Прекратена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет

„Изготвяне на концепция и методика на система за мониторинг, оценка и контрол за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г.“ -Дейност 2 по проект 2014BG05M9OP001-3.2015.001 „Разработване и внедряване на система за мониторинг, оценка и контрол за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г.“, по ОП РЧР 2014-2020 г.

Заповедта и решението за прекратяване са публикувани в секция „Профил на купувача“ на сайта на Министерския съвет на  адрес:

http://customerprofile.government.bg/vieworder.php?id=F743F152-B941-11E5-B1FC-F04DA2031065