БългарскиEnglish * Контакти * Карта на сайта * RSS

Новини

Удължен е срокът за приемане на оферти по обществена поръчка с предмет: „Разработване, тестване, внедряване на софтуерна платформа, чрез която да функционира система за мониторинг, оценка и контрол за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г. - „СИСТЕМАТА“, обучаване за работа със СИСТЕМАТА“ по проект 2014BG05M9OP001-3.2015.001 „Разработване и внедряване на система за мониторинг, оценка и контрол за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г.“, по ОП РЧР 2014-2020 г. 18.08.2017
голям размер Проектът е финансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз и правителството на Република България чрез Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020 г. голям размер Срокът за приемане на оферти е удължен до 28.08.2017. Повече информация на ...
Приет е двугодишен план по Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 16.08.2017
Правителството прие План за изпълнение на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване за периода 2017-2018 г. Одобрен е и отчетът за изпълнението на стратегията през 2015-2016 г. Основният фокус в новия двугодишен план е върху мерките в областта на заетостта и образованието. С тях се цели осигуряване на възможности за повишаване на доходите от труд чрез активно включване на пазара на труда и реинтеграция на преждевременно напусналите училище. Реализацията на...
УТВЪРДЕН Е ГОДИШНИЯТ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ 16.08.2017
Министерският съвет утвърди Плана за действие за 2017 г. в изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот. В него са включени дейности, насочени към всички области на ученето. Планирано е привеждане на Националната квалификационна рамка на България в съответствие с новата образователна структура на средното образование. Предвижда се изграждане на практически пътища за прилагане на основните принципи на Европейската система за натрупване и трансфер на кредити в професионалното образование...
ОСИГУРЕНИ СА СРЕДСТВА ЗА ОБУЧЕНИЕТО НА МАРСЕЛО ИЛИЕВ В КЕЙМБРИДЖ 16.08.2017
Правителството одобри изплащането от бюджета на МОН на 6060 британски лири за покриване на таксата за първия семестър на обучение на Марсело Илиев в Cambridge School of Visual & Performing Arts. Финансовата помощ на студента се отпуска по молба на майка му, мотивирана с невъзможност семейството да заплати разходите...
Конкурс за поезия на името на Усин Керим 16.08.2017
Наближава крайният срок - 10.09.2017 г. - за изпращане на творби за участие в Конкурса за поезия на името на Усин Керим, обявен от сдружение „Ромска академия за култура и образование“ Повече информация на http://rakobg.com/конкурс-за-поезия-на-името-на-усин-кери/...
Покана за набиране на искания за подкрепа по програма BG07 „Инициативи за обществено здраве“ 14.08.2017
http://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno/pokana-za-nabirane-na-iskaniya-za-podkrepa-po-prog/ Покана за набиране на искания за подкрепа по програма BG07 „Инициативи за обществено здраве“ 10 Август 2017 Министерство на здравеопазването в качеството на институция отговорна за управлението и изпълнението на програма BG07 „Инициативи за обществено здраве“ отправя покана за набиране на искания за подкрепа по процедура за предоставяне на финансова помощ от Фонда за...
Ethnos.bg
Начало | Контакти | Карта на сайта | Условия за ползване | Вход в системата
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси
© 2006, Всички права запазени