Членове на Европейския икономически и социален комитет се срещнаха с представители на институции, отговорни по изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020)

На 22.10.2018 г. Секретариатът на НССЕИВ организира и бе домакин на работна среща между представители на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) и представители на институции, ангажирани и отговорни по изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020). Срещата се проведе в сградата на Министерския съвет и бе ръководена от г-жа Росица Иванова, секретар на НССЕИВ и ръководител на  Национална контактна точка по Националната стратегия. Участие в срещата взеха: г-жа Камелия Димитрова, секретар на Националната комисия за борба с трафика на хора, г-жа Мануела Радева, директор на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, представители на Министерството на правосъдието, Министерството на здравеопазването, Министерството на културата, Агенцията по заетостта в Механизма за междуинституционална координация при формулирането, изпълнението, мониторинга и оценката на изпълнението на Националната стратегия и на политиката по етническите и интеграционните въпроси. В делегацията на ЕИСК взеха участие трима негови членове.

По време на работната среща бе направен преглед на постигнатите резултати, актуални политики и мерки в изпълнение на Националната стратегия. Бяха споделени трудности и предизвикателства, за чието преодоляване държавните институции продължават да работят в координация по между си и в сътрудничество с местните власти и гражданския сектор. 

Европейският икономически и социален комитет е консултативен орган на ЕС, базиран в Брюксел. Той обединява 350 членове, представляващи различни заинтересовани страни.

Към ЕИСК функционира Изследователска група по ромско включване. Групата организира ежегодно множество дейности, сред които и посещения по държави, с цел оценка на напредъка в областта на ромската интеграция в различни държави-членки на ЕС в държави в предприсъединителен етап. В периода 22-24 октомври 2018 г. се провежда посещение в България. В програмата са предвидени срещи с представители на институции и неправителствени организации.