Секретарят на НССЕИВ представи подходите за изработване на стратегическите документи за интегриране на ромите след 2020 г. на среща, организирана от Програма РОМАКТ

На 9 юли 2019 г., в НДК, се проведе среща на тема "Включване на проблемите, свързани с приобщаването на ромите в политиките за местно и регионално развитие", организирана от Програма РОМАКТ на Европейската комисия и Съвета на Европа.

В срещата взеха участие представители на Европейската комисия, на национални институции /МОН, МТСП, МРРБ и др./,общини, работещи по Програма РОМАКТ, НСОРБ, граждански организации и др.

Екипът на проекта запозна участниците с резултати от проучването „Анализ на общинските планове за развитие и интегрирани планове за градско възстановяване и развитие на общини, участващи в ROMACT” (проведено в 33 РОМАКТ -общини в България).

Представител на ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ на ЕК очерта пред аудиторията приоритетите на бюджета на ЕС за 2012-2027 г.  

Секретарят на НССЕИВ г-жа Росица Иванова представи изводи от изпълнението на областните стратегии и общинските планове за интегриране на ромите. Тя представи и подходите за изработване на стратегическите документи за интегриране на ромите след 2020 г. като подчерта, че ще се потърси мнението на всички заинтересовани страни.