Срещи по проект "За по-добър живот в община Ракитово" по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020

                                                                                                                                                                           

 

 

Община Ракитово изпълнява проект BG05M9OP001-2.018-0008-2014BG05M2OP001-C01 "За по-добър живот в община Ракитово", финансиран по Оперативна програма „Наука за образование и интелигентен растеж“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд,  

На 6 и 7 октомври 2019 г., в читалище „Будилник“, гр. Ракитово, се състояха срещи по проекта, на които бе представен „Форум за мултикултурен диалог“, бяха обсъдени  аспектите на културната интеграция, състоя се дискусия по проблемни сектори и формиране на местни инициативни групи, обсъди се  структурата на интерактивната платформа „Цветове“ и темите в нея.

Г-жа Росица Иванова, секретар на НССЕИВ при Министерския съвет бе гост лектор на събитието. Тя представи приоритетите на Националната стратегия на РБългария за интегриране на ромите 2012-2020. Г-жа Иванова акцентира върху „Култура и медии“ и „Върховенство на закона“.

На срещата присъстваха членове от екипа, който управлява проекта: г-н Цанко Моллов, ръководител на проекта; г-жа Евгения Андонова, координатор по ОПРЧР; г-жа Галина Накова, координатор по ОПНОИР; г-жа Елена Мирчева, счетоводител по проекта, лектори;  представители на местната общност и целевите групи.