Покана за заявяване на желание за членство на юридически лица с нестопанска цел в Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси (Националния съвет, НССЕИВ) за периода 2020-2022 г.!

 

Уважаеми госпожи и господа,

Съгласно Правилника за устройството и дейността на НССЕИВ членството на юридическите лица с нестопанска цел в НССЕИВ е за срок от 3 години, след което, при желание, се подновява за нов 3-годишен период.

С настоящото отправяме покана до желаещите юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) да заявят членство в Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси (НССЕИВ) за периода 2020-2022 г.!

Желаещите организации следва, в срок до 20 декември 2019 г. да подадат до председателя на Националния съвет – с Решение № 765 на Министерския съвет от 25.10.2018 г. за председател е определен заместник министър-председателят Томислав Дончев:

- заявление в свободен текст,

- съдебно удостоверение за актуално състояние (тези организации, които не са вписани в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията) и

- формуляр по образец, утвърден от председателя на Националния съвет, за дейността си – прикачен по-долу.

 Повече детайли относно членството в Националния съвет може да намерите в Правилника за устройството и дейността на съвета.

  

Документите се изпращат на адрес:

София 1594, булевард "Дондуков" № 1,

Министерски съвет

Секретариат на НССЕИВ

Росица Иванова - Секретар на НССЕИВ

 

Подписаното заявление и попълнения и подписан формуляр изпращайте, сканирани в срок до края на работния ден на  20.12.2019 г., и на

на електронен адрес:   MS_register@government.bg. (Това е електронният адрес на Деловодството на Министерския съвет).

Вашата поща ще бъде заведена веднага с номер и изпратена после в секретариата на НССЕИВ.

Документация, постъпила след този срок, няма да се разглежда.

 

Секретариат на НССЕИВ