Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет

Националният съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет е координиращ и консултативен орган, който подпомага Министерския съвет в разработването и провеждането на държавната политика по етническите и интеграционните въпроси.

Националният съвет съдейства за сътрудничеството, осъществява координацията и провежда обществени консултации между държавните органи и юридическите лица с нестопанска цел на български граждани, принадлежащи към етнически малцинства, и други юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, които работят в областта на междуетническите отношения, защитата на правата на човека.

С  ПМС 276/2013 г. се приеха изменения и допълнения на Правилника за устройството и дейността на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към министерския съвет.

Правилникът е публикуван на http://www.nccedi.government.bg/page.php?category=103&id=2128

Основните изменения и допълнения, относно институционалната и административна рамка на дейността по етническите въпроси, произтичащи от акта, са:

НССЕИВ координира изпълнението и осъществява текущ мониторинг по отношение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012 – 2020) и на други програмни документи на държавни органи в областта на междуетническите отношения и защитата на правата на български граждани, принадлежащи към етнически малцинства;

Работата на НССЕИВ, свързана с формирането, провеждането и мониторинга по изпълнението на държавната политика за равноправно интегриране на ромите в българското общество, се подпомага от Комисията за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012 – 2020).

Комисията за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012 – 2020) има за цел:

 • да планира ресурсно обезпечени и интегрирани интервенции за изпълнение на политиката на интеграция на ромите, определени в Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012 – 2020), на база цели и приоритети на ниво основни политики, здравеопазване, образование, социална политика и жилищна политика;
 • да подпомага, обсъжда и наблюдава изпълнението на заложените мерки и постигането на резултати по приоритетите на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012 – 2020);
 • да инициира и предлага промени в правната рамка, подкрепящи изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012 – 2020).

Членове на Комисията от страна на институциите са ръководители на административни звена от съответните министерства.

Представителят на Централното координационно звено в администрацията на Министерския съвет става член на Националния съвет и на Комисията по изпълнение на НСРБИР.

Единият от заместник-председателите на Съвета, се излъчва от юридическите лица с нестопанска цел - на ротационен принцип измежду представените в Националния съвет различни етнически общности.

Членството на юридическите лица с нестопанска цел е за срок 3 години. Организациите, които желаят, могат да прекратяват участието си в Националния съвет с писмено заявление до председателя на съвета, те могат да кандидатстват отново за представителство в него не по-рано от една календарна година след датата на прекратяване на участието си.

Секретариатът на НССЕИВ:

 • изпълнява функциите на координираща структура на дейността на административните структури на национално ниво във връзка с формулирането, изпълнението, мониторинга и оценката на интеграционната политика;
 • оказва методическа подкрепа и координира дейността на областните и общинските съвети по етническите и интеграционните въпроси;
 • е Национална контактна точка по Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012 – 2020) и осъществява мониторинга на мерките по изпълнение на политиката за равноправно интегриране на ромите в българското общество и докладва на Националния съвет за напредъка.

 ***

Съгласно ПМС № 92/2011 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет, обн. бр. 31/2011 г. на Държавен вестник, Националният съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси се преобразува в Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси (НССЕИВ).

Основните изменения и допълнения, относно институционалната и административна рамка на дейността по етническите въпроси, произтичащи от акта, са:

 • Националният съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси се преобразува в Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси (НССЕИВ);
 • Представител на министъра по управление на средствата от Европейския съюз става член на съвета и на Комисията за интеграция на ромите към него;
 • Председателят на НССЕИВ поема функциите на Национален координатор на Десетилетието на ромското включване;
 • НССЕИВ координира и контролира изпълнението и осъществява текущ мониторинг на Националния план за действие по инициативата „Десетилетие на ромското включване 2005 - 2015 г." и на ангажиментите на всички държавни институции съобразно функционалната им компетентност, свързани с Десетилетието на ромското включване;
 • Дейността по етническите въпроси преминава от Министерството на труда и социалната политика към администрацията на Министерския съвет;
 • Секретар на НССЕИВ ще бъде държавен служител в администрацията на Министерския съвет;
 • Секретариатът на НССЕИВ, към досегашните си функции, ще осъществява и: подготовката, внасянето и одобряването на позиции, анализи, доклади, информации и други документи в областта на етническите въпроси във връзка с участието на Република България в работата на институции, работни групи, комитети и форуми на Съвета на Европейския съюз, Европейската комисия, Съвета на Европа, Организацията на обединените нации и др. и участието в тях със свои представители (съгласно Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз)
 •  Числеността на секретариата на НССЕИВ се увеличава от 2 на 5 щата.