Секретарят на НССЕИВ Росица Иванова: На базата на анализ и със сътрудничеството на всички заинтересовани страни ще се изготвят стратегическите документи за периода след 2020 г.

Онлайн дискусия „Мерки и възможности за преодоляване на последствията от Ковид-19“ ролята на ромската общност в икономическото възстановяване на България след кризата, организирана от „Постоянна ромска конференция“, обхвана представители на национални, местни власти, неправителствени организации.

В дискусията се включиха г-жа Зорница Русинова - зам.-министър на труда и социалната политика и председател на КН на ОП РЧР, г-н Иван Иванов - директор на дирекция “Централно координационно звено” на Министерски съвет, г-жа Росица Иванова - секретар на НССЕИВ и ръководител Национална контактна точка по изпълнение на Националната ромска стратегия, експерти и кметове на общини (Сливен, Ямбол, Лом и др.), с които Постоянна ромска конференция работи в тясно сътрудничество, както и международните партньори на организацията: Ромски Инициативи на Отворено Общество, Ромски образователен фонд и Ромски инициативи за развитие на предприемачеството.

Секретарят на НССЕИВ посочи, че резултатите от анализа на изпълнението на политиките към момента и научените уроци са базата за разработването на стратегическите документи за интеграция на ромите след 2020 г. Националната контактна точка ще организира поредица от тематични дискусии, с участието на всички заинтересовани страни в процеса на изготвяне на документите. Проект „T.E.A.M.2 – Заедно постигаме повече”, съфинансиран по Програма „Права, равенство и гражданство“ 2014-2020 г. на Европейския съюз ще допринесе за задълбочаване на диалога и взаимодействието между национални, местни власти и граждански сектор. Акцент ще бъде прилагането на регионалния подход при разработването на общинските планове за действие.