Наредбата за изискванията за дейността на здравните медиатори вече е факт

В бр. 75/25.08.2020 г. на Държавен вестник е обнародвана Наредба № 1 от 19 август 2020 г. на министъра на задравеопазването за изискванията за дейността на здравните медиатори

С наредбата се определят: изискванията за дейността на здравните медиатори;изискванията за назначаване на здравни медиатори; отчитането на дейността на здравния медиатор; условията, редът и критериите за подпомагане от юридически лица с нестопанска цел на дейността на общините по провеждане на политики в областта на здравната профилактика сред населението и на лекарите при и по повод на предоставяната медицинска помощ.

Текстът на наредбата е достъпен на: https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=EE410667159BAAFE519BCEF0A61C9E46?idMat=150990&fbclid=IwAR33ltQSTkHIdU4EE1VYK5AStIXp4uvRr40JjlRQmAzPGiDWQ2P9LQOLvm8