Проведе се онлайн среща с организации, представили становища по проекта на Националната стратегия на Република България за приобщаване и участие на ромите 2021-2030

На 19 януари 2021 г., по инициатива на Секретариата на НССЕИВ/Националната контактна точка по изпълнение на Националната ромска стратегия, се проведе информативна онлайн среща с организации, представили становища, на Портала за обществени консултации, по проекта на Националната стратегия на Република България за приобщаване и участие на ромите за периода 2021-2030 г.

Участниците бяха информирани за начина на изготвяне на проекта на стратегическата рамка, и за сроковете, в които следва да бъдат приета Стратегията и стартирано изготвянето на Националния план за действие по нея.