Секретарят на НССЕИВ участва в Национална кръгла маса организирана от Асоциация „Интегро“ в рамките на международен проект за противодействие на антиромската дискриминация, с фокус върху речта на омразата към ромите в онлайн пространството (PECAO)

В Кръглата маса взеха участие 30 участника, сред които председателят на Комисията за защита от дискриминация, представители  на академичната общност, граждански организации, членове на Национална коалиция „ИНТЕЛЕКТ“, Постоянната ромска конференция, Националната мрежа на здравните медиатори и други.

Секретарят на НССЕИВ и ръководител на Националната контактна точка по изпълнение на Националната ромска стратегия, г-жа Росица Иванова, информира за начина на изготвяне на проекта на Националната стратегия на Република България за приобщаване и участие на ромите 2021-2030. Тя призова участниците да участват активно в представянето на свои становища и предложения по проекта на стратегията, който е публикуван на Портала за обществени консултации.

Г-жа Иванова информира, че предстои изработването на Национален план за действие по Стратегията и очакванията й са за широко участие при изготвянето на мерките, дейностите и индикаторите в него.