Вицепремиерът Гълъб Донев е определен за председател на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет

С решение на Министерския съвет заместник министър-председателят по икономическите и социалните политики и министър на труда и социалната политика Гълъб Донев е определен за председател на НССЕИВ.

Националният съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси е координиращ и консултативен орган, който подпомага Министерския съвет в разработването и провеждането на държавната политика по етническите и интеграционните въпроси, на основата на сътрудничество между държавните органи и сдруженията на български граждани, принадлежащи към етнически малцинства, и други юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, които работят в областта на междуетническите отношения, защитата на правата на човека.