Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

На 12 юни 2015 г. министърът на образованието и науката Тодор Танев е утвърдил Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (2015-2020).

Текстът на стратегията и на плана за действие по нея са публикувани на сайта на Министерството на образованието на http://www.mon.bg/bg/143

***

15.05.2010 г.

На 4 март 2010 г. министърт на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов утвърди актуализираната Стратегия за интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Tекстът е достъпен и на страницата на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

Първата Стратегия за интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, е приета на заседание на Консултативния съвет по образованието на децата и учениците от етническите малцинства към МОН, проведено на 23.01.2004 г. и утвърдена от министъра на образованието на 11.06. 2004 г.