Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013 – 2020)