БългарскиEnglish * Контакти * Карта на сайта * RSS

Новини

Европейската комисия публикува оценката за изпълнението на националните стратегии за интегриране на ромите от 2011 г. до сега 01.09.2017
7_100000000000010900000083F2518BF1.jpg За България ЕК отчита подобрение на участието на деца от ромски произход в образованието и на достъпа на ромските домакинства до основни услуги (питейна вода и електроенергия). Като сериозен проблем, който все още не е преодолян, се посочва липсата на основно здравно осигуряване. Въпреки постигнатите подобрения усилията трябва да продължават. Повече иинформация на:http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=127519 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2961_bg.htm Европейска...
Мюсюлманите в България честват Курбан Байрам 01.09.2017
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК КУРБАН БАЙРАМ! Курбан Байрам – Празникът на жертвоприношението От днес, в продължение на три дни, мюсюлманите по света празнуват Курбан Байрам. Курбан байрам, или Празникът на жертвоприношението, е един от двата най-големи религиозни празника за мюсюлманите / другият е Рамазан Байрам/. Корените му се намират във вярата, че Аллах поръчва на Ибрахим да принесе в жертва сина си като доказателство за своята безпределна вяра в Бога. В последния момент детето е спасено по чуден...
Председателят на НССЕИВ поздрави организаторите и участниците в XXVI-я Национален събор на каракачаните в България 28.08.2017
IMG_20170826_103326.jpg голям размер На 26 август т.г., в местността Карандила над Сливен, се проведе XXVI - я Национален събор на каракачаните в България, организиран от Федерацията на културно-просветните дружества на каракачаните в България. Заместник-министър-председателят по икономическата и демографската политика и председател на НССЕИВ г-н Валери Симеонов поздрави организаторите и участниците в събора за отдадеността, с която работят за опазването и развитието на традициите и културата на каракачаните - ценна...
Удължен е срокът за приемане на оферти по обществена поръчка с предмет: „Разработване, тестване, внедряване на софтуерна платформа, чрез която да функционира система за мониторинг, оценка и контрол за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г. - „СИСТЕМАТА“, обучаване за работа със СИСТЕМАТА“ по проект 2014BG05M9OP001-3.2015.001 „Разработване и внедряване на система за мониторинг, оценка и контрол за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г.“, по ОП РЧР 2014-2020 г. 18.08.2017
голям размер Проектът е финансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз и правителството на Република България чрез Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020 г. голям размер Срокът за приемане на оферти е удължен до 28.08.2017. Повече информация на ...
Приет е двугодишен план по Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 16.08.2017
Правителството прие План за изпълнение на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване за периода 2017-2018 г. Одобрен е и отчетът за изпълнението на стратегията през 2015-2016 г. Основният фокус в новия двугодишен план е върху мерките в областта на заетостта и образованието. С тях се цели осигуряване на възможности за повишаване на доходите от труд чрез активно включване на пазара на труда и реинтеграция на преждевременно напусналите училище. Реализацията на...
УТВЪРДЕН Е ГОДИШНИЯТ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ 16.08.2017
Министерският съвет утвърди Плана за действие за 2017 г. в изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот. В него са включени дейности, насочени към всички области на ученето. Планирано е привеждане на Националната квалификационна рамка на България в съответствие с новата образователна структура на средното образование. Предвижда се изграждане на практически пътища за прилагане на основните принципи на Европейската система за натрупване и трансфер на кредити в професионалното образование...
Ethnos.bg
Начало | Контакти | Карта на сайта | Условия за ползване | Вход в системата
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси
© 2006, Всички права запазени