БългарскиEnglish * Контакти * Карта на сайта * RSS

Йосиф Нунев - гражданска визия за развитие на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет (НССЕИВ към МС)

24.04.2013
 

Г-н Йосиф Нунев споделя своето виждане за развитието на НССЕИВ  като един от основателите на съвета, участвали в разработването на философията и целите за постигане, а също така и като първият щатен служител с ромска принадлежност (1999-2001), който е приет на работа в МС, веднага след приемането на Рамковата програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество през април 1999 г.

Понастоящем г-н Йосиф Нунев е държавен служител в Министерството на образованието, младежта и науката.

„Първоначалната идея на НССЕИВ към МС е да събира на едно място представители на по-значимите граждански организации на етническите малцинства у нас и отговорни политици с ранг заместник-министър и ръководител на ведомство. Целта на тези срещи е да се провежда активен диалог и консултации по обществено значими проблеми на етническите малцинства. Считам, че първоначалната идея не е изчерпана и е необходимо тя да продължи да се развива и в бъдеще. Тази дейност е визитната картичка на НССЕИВ пред българското общество и международните институции, наблюдаващи спазването на човешките права на етническите малцинства и уязвимите общности у нас.

Секретариатът на НССЕИВ с определените му до този момент функции обаче отдавна е изчерпал своите възможности по отношение на дейностите, които се очакват да се изпълняват от него. Ограниченията в рамките на координационни и организационни функции създават усещането за вялост, липса на воля, и дори нежелание да се извършват конкретни дейности, които биха довели до промяна и

решаване на сериозните казуси. Тези ограничения водят и до практикуването на периферни дейности (проектни, консултантски, обучителни, медиаторски, за съжаление фокусирани върху най-уязвимото етническо малцинство - ромското), което още повече засилваше усещането за безпомощност не само сред представителите на ромските неправителствени организации. Едновременно с това се създаваше несправедливата илюзия в обществото, че държавата се грижи само за ромите. С тези си мисли споделям лични впечатления. С тях нямам никакви намерения и не е моя работа да хвърлям какъвто и да е упрек върху работата на колегите, щатни служители на НССЕИВ.

Създаването и правилното функциониране на Областни съвети по етнически и интеграционни въпроси, необходимостта от работа с проблемни общини и населени места в тях са дейности, за които заедно с основните задължения на Съвета считам, че се налага създаването на друг вид организация на работа - конституирането на нова функционална структура, дирекция в администрацията на МС. Искам да припомня, че такава структура вече е съществувала в МС. Нейното функциониране обаче се фокусираше основно върху усвояването на финансови средства по ФАР-Програми на ЕС, а отделът по демографски проблеми към същата дирекция изпълняваше политики и дейности, които не винаги помагаха на междуетническото сътрудничество.

Аргументите ми за създаването на такова структурно звено в състава на МС се свързва с:

  • изграждане на функционираща система с действащи механизми и инструменти за провеждане на политики, свързани с активното включване и социалното приобщаване на етнокултурни общности, поставени в неравностойно и уязвимо положение;
  • позитивиране на средата и условията за засилване на сътрудничеството между всички заинтересовани страни - ресорни институции и граждански организации;
  • повишаване на отговорностите на държавната администрация по отношение на политиките, предлагани от съвременното гражданско общество, за целенасочено развитие и действие на регионалните и местни политики в областта на социалното включване на уязвимите етнически общности;
  • повишаване на отговорностите и гражданските организации на етническите малцинства на регионално и местно ниво.

Считам за уместно дирекцията да включва два отдела със следните сфери на действие:

 

  • анализ, мониторинг и оценка на политиките за етническите малцинства;
  • изпълнение на политиките за интеграция и модернизация на етническите малцинства.

Първият отдел ще има задачата да провежда изследвания, анализи, оценки на въздействието, да акумулира опит с цел формирането на политики, които да се предоставят по компетентност на ресорните администрации в МС, на отговорните министерства и ведомства, на областните съвети по интеграционни и етнически въпроси и други. Предвиждат се и изпълнение на дейности, свързани с провеждането на текущ мониторинг по изпълнявани политики, както и изготвяне на оценки на хоризонтално, (министерства и ведомства) и вертикално ниво (областно, регионално и местно). Този отдел трябва да се натовари с аналитични функции - това, което до сега е липсвало в работата на НССЕИВ.

Вторият отдел ще изпълнява дейности, свързани с практическото приложение на одобрените политики от работата на аналитичния отдел на хоризонтално и вертикално ниво; ще координира взаимоотношенията на всички заинтересовани страни; ще акумулира както положителните практики, така и негативния опит при допуснати пропуски, които са от неговата компетентност - т.е. този отдел ще изпълнява практически функции. Резултатите от изпълнение на неговата работа ще стават основа за надграждане на успешните политики след изпълнение на взаимнодопълващите дейности с първия отдел. Така, на практика двата отдела няма да могат да функционират един без друг.

Искам специално да подчертая, че е важно НССЕИВ (като орган за консултации) да получава информация от първа ръка и да може да се произнася както върху аналитичните концептуални модели на първия отдел, така и да оценява резултатите от работата на втория отдел. По този начин НССЕИВ би могъл да участва много по-пряко в управлението на процесите, свързани с интеграцията и модернизацията на българските етнически малцинства. Едновременно с това той ще има възможност да се произнася и при структурирането и предприемането на позитивни мерки на централно ниво за специализирана работа по изравняване статуса на уязвимите малцинства с останалото население в контекста на Рамковата конвенция за защита на националните малцинства. Искам да подчертая и друг фундаментален въпрос, който към настоящия момент не е решен по адекватен начин - правилният подбор за участие в НССЕИВ на граждански организации.

Дискутираната тема за създаване на специализирана агенция ще увеличи в значителна степен и без това тежката административна машина в страната и ще забави формирането на действително работещ орган на национално ниво. Предвид установената институционална и йерархична система така предлаганата агенция би изпаднала в невъзможност да координира работата на министерствата, както и да изисква от тях изпълнение на собствените им ангажименти."

 pdf.gifGrajdanska_Pozitziq_Y.N.pdf (250.25 Kb)

 

Начало | Контакти | Карта на сайта | Условия за ползване | Вход в системата
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси
© 2006, Всички права запазени