БългарскиEnglish * Контакти * Карта на сайта * RSS

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 92 на МС от 7.04.2011 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

18.04.2011
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 92 на МС от 7.04.2011 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

   Обн., ДВ, бр. 31 от 15.04.2011 г., в сила от 15.04.2011 г.

    МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

    ПОСТАНОВИ:

    § 1. В наименованието и в член единствен от Постановление № 351 на Министерския съвет от 2006 г. за приемане на Правилник за устройството и дейността на Националния съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси към Министерския съвет (ДВ, бр. 2 от 2007 г.) думите "Националния съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси" се заменят с "Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси".

    § 2. В Правилника за устройството и дейността на Националния съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси към Министерския съвет, приет с Постановление № 351 на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 2 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 36 от 2007 г., бр. 53 от 2008 г., бр. 78 от 2009 г. и бр. 5 от 2011 г.), се правят следните изменения и допълнения:

 1. В наименованието и навсякъде в правилника думата "демографските" се заменя с "интеграционните".

 2. В чл. 1, ал. 2 думите "и/или демографското развитие" се заличават.

 3. В чл. 2 т. 6 и 7 се отменят.

 4. В чл. 3:

а) в т. 6 думите "устойчиво и хармонично демографско развитие, както и" се заличават;

 б) точка 7 се отменя;

 в) досегашната т. 8 става т. 7 и в нея думата "равноправно" се заличава;

 г) създава се нова т. 8:

 "8. координира и контролира изпълнението и осъществява текущ мониторинг на Националния план за действие по инициативата "Десетилетие на ромското включване 2005 - 2015 г." и на ангажиментите на всички държавни институции съобразно функционалната им компетентност, свързани с Десетилетието на ромското включване;"

 д) точка 9 се отменя;

 е) досегашните т. 10 - 15 стават съответно т. 9 - 14.

 5. В чл. 4, т. 4 запетаята след думите "междуетническите отношения" се заменя със съюза "и", а думите "или на демографското развитие" се заличават".

 6. В чл. 5:

а) в ал. 6:

 аа) създава се нова т. 3:

 "3. представител на министъра по управление на средствата от Европейския съюз;"

 бб) досегашните т. 3 - 6 стават съответно т. 4 - 7;

 б) в ал. 11 думите "съветник или експерт към политическия кабинет на заместник министър-председателя по ал. 2" се заменят с "държавен служител в администрацията на Министерския съвет".

 7. В чл. 6, ал. 1:

а) създава се нова т. 2:

 "2. е Национален координатор на инициативата "Десетилетие на ромското включване 2005 - 2015 г.";"

 б) досегашните т. 2 - 6 стават съответно т. 3 - 7.

 8. В чл. 8, ал. 3:

а) създава се нова т. 3:

 "3. представителят на министъра по управление на средствата от Европейския съюз;"

 б) досегашната т. 3 става т. 4;

 в) досегашната т. 4 става т. 5 и в нея думите "т. 5 и 6" се заменят с "т. 6 и 7".

 9. В чл. 11, ал. 2 се създава т. 12:

"12. осъществява: подготовката, внасянето и одобряването на позиции, анализи, доклади, информации и други документи в областта на етническите въпроси във връзка с участието на Република България в работата на институции, работни групи, комитети и форуми на Съвета на Европейския съюз, Европейската комисия, Съвета на Европа, Организацията на обединените нации и др. и участието в тях със свои представители (съгласно Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз)."

 10. В чл. 14, ал. 3, т. 1 думите "Земеделие и гори" се заменят със "Земеделие".

    § 3. В приложение № 2 към чл. 53, ал. 1 и чл. 54, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, приет с Постановление № 229 на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2009 г., бр. 15, 25 и 30 от 2010 г.; попр., бр. 32 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 74 и 88 от 2010 г. и бр. 15 и 35 от 2011 г.), се правят следните изменения:

 1. В наименованието числото "449" се заменя с "452".

 2. На ред "Секретариати на съвети към Министерския съвет числото "21" се заменя с "24".

 3. Думите "Секретариат на Националния съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси 2" се заменят със "Секретариат на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси 5".

    § 4. В чл. 4, ал. 2 от Постановление № 4 на Министерския съвет от 2005 г. за създаване на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (обн., ДВ, бр. 7 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 40 от 2006 г., бр. 79 от 2009 г. и бр. 16 от 2010 г.) думите "Националния съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси" се заменят с "Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси".

    ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

    § 5. Дейността по етническите въпроси преминава от Министерството на труда и социалната политика към администрацията на Министерския съвет, осигурена с 3 щатни бройки.

    § 6. Служебните правоотношения със служителите на Министерството на труда и социалната политика, които осъществяват функции в областта на етническите въпроси и които преминават към администрацията на Министерския съвет, се уреждат при условията и по реда на чл. 87а от Закона за държавния служител и в съответствие с устройствените правилници на двете администрации.

    § 7. Министърът на финансите да извърши необходимите корекции по бюджетите на Министерството на труда и социалната политика и на администрацията на Министерския съвет считано от датата на влизане в сила на постановлението.

    § 8. Министърът на труда и социалната политика в двуседмичен срок от обнародването на постановлението в "Държавен вестник" да внесе в Министерския съвет проект на акт за изменение на Устройствения правилник на Министерството на труда и социалната политика.

    § 9. Отменя се Решение № 756 на Министерски съвет от 2009 г. за определяне функциите на Националния координатор на инициативата "Десетилетие на ромското включване 2005 - 2015 г.".

    § 10. Отменя се т. 4 от решението по Протокол № 18 от заседанието на Министерския съвет на 12 май 2010 г.

    § 11. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Начало | Контакти | Карта на сайта | Условия за ползване | Вход в системата
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси
© 2006, Всички права запазени