БългарскиEnglish * Контакти * Карта на сайта * RSS

ОБЯВЕНА Е ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: РАЗРАБОТВАНЕ, ТЕСТВАНЕ, ВНЕДРЯВАНЕ НА СОФТУЕРНА ПЛАТФОРМА, ЧРЕЗ КОЯТО ДА ФУНКЦИОНИРА СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ, ОЦЕНКА И КОНТРОЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ 2012-2020 Г. - „СИСТЕМАТА“, ОБУЧАВАНЕ ЗА РАБОТА СЪС СИСТЕМАТА“ ПО ПРОЕКТ 2014BG05M9OP001-3.2015.001 „РАЗРАБОТВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ, ОЦЕНКА И КОНТРОЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ 2012-2020 Г.“, ПО ОП РЧР 2014-2020 Г.

29.03.2016
3_Zname_EU_and_ESF.png
*голям размер

Проектът е финансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз и правителството на Република България чрез Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020 г.

3_Logo_oprchr_2014_2020.png

Краен срок за подаване на офертите: 9.05.2016 г., 16:00:00 ч.

ОБЯВЛЕНИЕТО, РЕШЕНИЕТО И ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА, ЗАЕДНО С ПРИЛОЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ, е ДОСТЪПНА НА Профила на купувача на МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ: http://oldcustomerprofile.government.bg/vieworder.php?id=7E4F0B35-F29F-11E5-B1FC-F04DA2031065

Проект 2014BG05M9OP001-3.2015.001 „Разработване и внедряване на система за мониторинг, оценка и контрол за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020“, се изпълнява по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз и държавния бюджет.

Начало | Контакти | Карта на сайта | Условия за ползване | Вход в системата
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси
© 2006, Всички права запазени