БългарскиEnglish * Контакти * Карта на сайта * RSS

Рамка на ЕС за национални стратегии за интегриране на ромите за периода до 2020 г.

04.08.2011
Съобщение/Комюнике на Европейската комисия "Рамка на ЕС за национални стратегии за интегриране на ромите до 2020 г.", 5.04.2011 г.pdf.gifStrategia_romi_BG.pdf (329.75 Kb)

Съобщение/ Комюнике "Рамка на ЕС за национални стратегии за интегриране на ромите до 2020 г.", 5.04.2011 г. - на английски езикpdf.gifStrategia_romi_BG.pdf (329.75 Kb)

Окончателен текст на заключенията на Съвета на Европейския съюз, приети на 19 май 2011 г. от Съвета по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси.doc.gifST10658.BG11.doc (119 Kb)

Доклад на председателството на Съвета по общи въпроси, 23 май 2011 г.doc.gifST10665.BG11.doc (141 Kb)

NON-PAPER на Европейската комисия - насоки за изготвяне на националните стратегии във връзка с Комюникето на ЕК "Европейска рамка за национални ромски стратегии" и със заключенията на Съвета на Европейския съюз от 19 май 2011 гdoc.gifNon_paper_Roma_integration_strategies_0707_final.doc (58 Kb)

*** 

Други документи на ЕС, Европейския парламент в областта на интеграцията на ромите

Общи основни принципи за включване на ромите, приети от Съвета на ЕС на 8.06.2009 г. http://www.euromanet.eu/upload/21/69/EU_Council_conclusions_on_Roma_inclusion_-_June_2009.pdf

Резолюция на Европейския парламент от 11.03.2009 г. относно социалното положение на ромите и подобряването на техния достъп до пазара на труда в ЕС (2008/2137\INI)

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0117+0+DOC+XML+V0//BG

 Заключения на Съвета на министрите на ЕС от 8.12.2008 г. относно включване на ромите

http://www.eu-un.europa.eu/articles/en/article_8359_en.htm

Резолюция на Европейския парламент от 31.01.2008 г. за Европейска стратегия за ромите.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2008-0035&language=BG

 Съобщение на Комисията до Европейския Парламент, Съвета, Европейския Икономически и Социален Комитет и Комитета на Регионите - Недискриминация и равни възможности: подновен ангажимент {SEC(2008)2172} от юли 2008 г.

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=88&langId=en&eventsId=105&furtherEvents=yes

Резолюция на Европейския парламент от 01.06.2006 г. относно ситуацията на ромските жени в Европейския съюз (на англ. език)

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P6-TA-2006-0244

Резолюция на Европейския парламент от 28.04.2005 г. относно ситуацията на ромите в Европейския съюз

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2005-0151&language=EN

Материали от международните срещи на високо равнище, посветени на ромите

Първа международна среща на високо равнище посветена на ромите, Брюксел, 16 септември 2008 Г.  

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=518&langId=en&eventsId=105&furtherEvents=yes

Втора международна среща на високо равнище посветена на ромите, Кордоба, Испания, 8-9.04.2010 Г. 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=518&langId=en&eventsId=234&furtherEvents=yes

Документи и материали за Европейската платформа за ромско включване:

Първа среща по Европейската платформа за приобщаване на ромите, Прага, 24.04. 2009 г. http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=518&langId=bg&eventsId=163&furtherEvents=yes

Втора среща по Европейската платформа за приобщаване на ромите, Брюксел 28.09.2009 г.

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=518&langId=bg&eventsId=206&furtherEvents=yes

Трета среща на платформата, Брюксел, 17.06.2010 г.

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=518&newsId=849&furtherNews=yes

Четвърта среща на платформата, Брюксел, 13.12.2010 г.

https://secure.destree.be/ei/Docs/Roma2/EarlyChildhoodDevelopmentandtheInclusionofRomaFamilies.pdf

Пета среща на платформата, Будапеща, 7-8.04.2011 г.

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=761&langId=en

 

Директива 2000/43/ЕО на Съвета от 29 юни 2000 година относно прилагане на принципа на равно третиране на лица без разлика на расата или етническия произход

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:180:0022:01:BG:HTML

Директива 2000/78/ЕО на Съвета от 27 ноември 2000 година за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:303:0016:01:BG:HTML

Начало | Контакти | Карта на сайта | Условия за ползване | Вход в системата
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси
© 2006, Всички права запазени