БългарскиEnglish * Контакти * Карта на сайта * RSS

Покана за номиниране на представители на НПО с право на глас в КН на ОП „Добро управление”

06.08.2014
Покана за номиниране на представители на НПО с право на глас в КН на ОП „Добро управление”

В изпълнение на чл. 12, ал. 3, т. 9 на ПМС № 79/10.04.2014 г. Министерството на финансите кани желаещите  от следните групи юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност да подадат заявление за участие в избора на представители в Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Добро управление" 2014 - 2020 г.:

Организации, работещи в сферата на равенството между мъжете и жените, недискриминацията и равните възможности;

Екологични организации;

Организации, работещи за подобряване на административното обслужване;

Организации, работещи в сферата на електронното управление;

Организации, работещи в сферата на съдебната система;

Организации, работещи в сферата на управление на човешките ресурси;

Организации, работещи в сферата на политики за развитие, вкл. на регионално и местно ниво;

Организации, работещи за прозрачност и откритост на управлението и правораздаването.

Юридическите лица и предложените от тях представители трябва да отговарят на определени критерии, описани в Механизма за избор на юридически лица с нестопанска цел за обществено полезна дейност, чиито представители да участват в състава на Комитетите за наблюдение на Споразумението за партньорство и на програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014 - 2020 г. (Механизма).

Писмените заявления се представят по образец, съгласно чл. 7, ал. 2 от Механизма, в срок до края на работния ден на 15.08.2014 г. на адрес: гр. София 1040, ул. „Г. С. Раковски" № 102, Министерство на финансите, на вниманието на министъра на финансите.

Към заявлението следва да се приложат всички документи съгласно чл. 7, ал. 5 от Механизма.

Всички необходими документи за кандидатстване можете да намерите на http://www.eufunds.bg/bg/oicnews/7129/1 .

Начало | Контакти | Карта на сайта | Условия за ползване | Вход в системата
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси
© 2006, Всички права запазени