БългарскиEnglish * Контакти * Карта на сайта * RSS

Изготвено е Ръководство за местните власти във връзка с усвояване на европейските структурни и инвестиционни фондове за приобщаване на ромите

11.11.2014

В рамките на инициативата EURoma (Европейска мрежа за социално приобщаване на ромите в рамките на структурните фондове www.euromanet.eu) е изготвено Ръководство за местните власти относно усвояване на европейските структурни и инвестиционни фондове за приобщаване на ромите.

България чрез МТСП участва в организираната партньорска инициатива и ще продължи участието си като ключов партньор и през настоящия програмен период 2014-2020 г., заедно със следните страни членки - Австрия, Чехия, Гърция, Унгария, Италия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия и Испания.

Ръководството е създадено с водещата роля на Техническия секретариат на мрежата Fundacion Secretariado Gitano (Испания) и съвместните усилия на всички партньори в мрежата.

Основната целева аудитория на настоящото ръководство са органите на местната администрация, по-специално персоналът, отговарящ и ангажиран при изпълнение на мерките и политиките, насочени към ромите, и персоналът, отговарящ за политиките, които попадат в обхвата на следните сфери: (образование, заетост, здравеопазване, жилищно настаняване, социални услуги и др.). Ръководството предоставя практически насоки и препоръки за получаване на достъп до фондовете на ЕС, и по-конкретно осъществяване на дейности за приобщаване на ромите на местно ниво.

В допълнение, настоящото ръководство може да бъде полезно за институциите на национално и регионално ниво, които са отговорни за ЕСИ фондове, особено на оперативните програми, тъй като осигурява конкретни модели и препоръки за това как средствата могат да бъдат приложени на местно ниво. Всъщност, именно регионалните и националните власти имат отговорността да позволят и гарантират подходящо участие на местните власти в достъпа до финансиране от ЕС.

Не на последно място, ръководството би могло да спомогне за по-доброто планиране и изпълнение на дейностите, които ще бъдат заложени в общинските планове и областните стратегии в изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020 г.).

pdf.gifRukovodstvo_za_mestnite_vlasti_EURoma_2014.pdf (2.33 Mb)


Ръководството е достъпно и на електронната страница на МТСП, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" http://ophrd.government.bg/view_doc.php/5107 .


„Ръководство за местните власти".

Начало | Контакти | Карта на сайта | Условия за ползване | Вход в системата
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси
© 2006, Всички права запазени