БългарскиEnglish * Контакти * Карта на сайта * RSS

Втори прием на стратегии за Водено от общностите местно развитие по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

26.07.2017

http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/PRSR/VOMR.aspx

Управляващият орган на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. обяви процедура за прием на стратегии за Водено от общностите местно развитие по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 ВОМР. Приемът е втори по подмярката като в рамките на първата покана бяха сключени 40 споразумения с местни инициативни групи (МИГ) за изпълнение на стратегии за ВОМР. Посредством стратегиите ще се финансират инвестиции в общинска инфраструктура, развитие на микро, малки и средни предприятия, модернизиране на земеделските стопанства, туризъм, опазване на културното наследство на териториите, намаляване на безработицата, обучения, внедряване на иновации и др. Важна част от дейностите е предоставянето на безвъзмездни консултации на местните общности относно процеса по подготовка и изпълнение на проектите към стратегиите, както и популяризирането на възможностите за финансиране, които представляват.

Кандидатите местни инициативни групи могат да подават документи в ИСУН 2020 на адрес: https://eumis2020.government.bg като началният срок е 30 юни, а крайният – 17,30 часа на 31 август 2017 г.

ПОВЕЧЕ информация за процедурата на http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/PRSR/VOMR.aspx

http://sf.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=493

 

Начало | Контакти | Карта на сайта | Условия за ползване | Вход в системата
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси
© 2006, Всички права запазени