Проект BG051PO001-6.2.11 „Разработване на комплексни мерки за интеграция на най-маргинализираните общности сред етническите малцинства с фокус върху ромите”

13.12.2014

Проект BG 051РО001- 6.2.11 „Разработване на комплексни мерки за интеграция на най-маргинализираните общности сред етническите малцинства с фокус върху ромите” е реализиран в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския социален фонд, в периода август 2011 г. – октомври 2013 г. Министерството на труда и социалната политика е конкретен бенефициент по проекта.

Проектът цели да подпомогне стратегическия подход за интеграция на етническите малцинства, като идентифицира най-нуждаещите се сред тях на базата на специфични проблеми по основните направления на политиката за интеграция (здравеопазване, образование, заетост, доходи и жизнено равнище, жилищни условия, равни възможности и недискриминация, и др.), като формулира комплекс от мерки за тяхната интеграция и повиши капацитета на отговорните институции на национално и местно ниво за прилагането им. 

Повече информация за проекта, за резултатите от него и изготвените продукти на - http://www.mlsp.government.bg/bg/projects/index.htm