Проект за социално включване

13.12.2014

Проектът за социално включване се финансира със заем от Международната банка за възстановяване и развитие (Световна банка) в размер на 31.39 милиона евро. Проектът цели превенция на социалното изключване и намаляване на бедността сред децата чрез инвестиции в ранното детско развитие. Чрез подобряване на готовността на децата за включване в образователната система и подкрепата за формиране на родителски умения сред уязвимите групи родители се цели да се ограничи и предаването на бедността между поколенията.

Проектът за социално включване се изпълнява от дирекция “Социално включване” на МТСП.

Подробна информация за проекта на:  http://www.mlsp.government.bg/sip/drago_7.htm