ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА КОНЦЕПЦИИ ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ ПО ИНТЕГРИРАНА ПРОЦЕДУРА ПО ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ И ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“

07.12.2016
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА КОНЦЕПЦИИ ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ ПО ИНТЕГРИРАНА ПРОЦЕДУРА ПО ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ И ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“

В Единния информационен портал „Структурни фондове на ЕС“, на електронен адрес: https://www.eufunds.bg/novini/item/16071-pokana-za-nabirane-na-kontzeptzii-za-priobshtavane-na-uyazvimi-po-op-razvitie-na-choveshkite-resursi-i-op-nauka-i-obrazovanie-za-inteligenten-rastezh

е публикувано ВАЖНО уточнение към Изискванията за подаване и подбор на идейни концепции на общини, на територията на които се изпълняват мерки за приобщаване на уязвими групи по интегрирана процедура, финансирана по ОПРЧР и ОПНОИР:

„Процесът по избор на партньори не е предмет на оценка по настоящата процедура за предварителен подбор. В случай на одобрение на концепцията и последващо подаване на интегрирано проектно предложение, съответната община следва да представи доказателства, че всеки партньор (не се отнася за училищата и детските градини като партньор, т. к. изискванията за избор училища и детски градини са ясно посочени в критериите по ОПНОИР) е избран на база публична и прозрачна процедура за избор, гарантираща свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недискриминация на всички организации, които биха желали да участват в изпълнението на проекта като партньори и притежават капацитет да изпълнят дейностите съгласно предвиденото разпределение от кандидата.

Предвид краткото време за изготвяне на концепциите и вероятната невъзможност за провеждане на процедури по избор на партньорски организации, следва да се има предвид, че ще се приеме за допустимо в концепциите да бъдат включени само изисквания и информация за ролята на потенциалните организации-партньори (без да се посочват конкретни имена на организации), ако към момента на подаване на концепцията не са приключили визираните по-горе процедури за избор на партньори.  В този случай няма да е необходимо и представяне на съответния документ, удостоверяващ съгласието за партньорство.

Информацията следва да включва:

-          Описание вашите изисквания за основната цел и сфера на дейност на организацията/ите (НПО/ работодател или др.) работеща/и на местно ниво, към която/ито възнамерява да се насочите при реализацията на проекта;

-          Задължителни изисквания: да  има поне 1 година опит в управление/изпълнение на проекти и/или опит в изпълнение на дейности, подобни на тези, включени в концепцията и да има финансов капацитет за изпълнение на дейностите по проекта;

-          Други изисквания спрямо към потенциалните партньори, съобразно спецификата на предвидените дейности по проекта и задачите, които те ще изпълняват;

-          Описание на ролята и дейностите, които се предвижда да бъдат реализирани от потенциалния партньор в рамките на проекта.

На етап оценка на интегрираните проектни предложения, включените партньори ще бъдат оценявани и за съответствие с изискванията, заложени в концепцията.“

 

На същия адрес са публикувани и въпроси и отговори по поканата.