Приет е двугодишен план по Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване

16.08.2017

Правителството прие План за изпълнение на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване за периода 2017-2018 г. Одобрен е и отчетът за изпълнението на стратегията през 2015-2016 г.

 

Основният фокус в новия двугодишен план е върху мерките в областта на заетостта и образованието. С тях се цели осигуряване на възможности за повишаване на доходите от труд чрез активно включване на пазара на труда и реинтеграция на преждевременно напусналите училище. Реализацията на мерките и дейностите по плана цели изпълнението на приоритетите на политиката за намаляване на бедността и социалното изключване и подобряване на координацията между всички ангажирани институции.