Покана за заявяване на желание за членство на юридически лица с нестопанска цел в Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси (Националния съвет, НССЕИВ) за периода 2023-2025 г.!

Уважаеми госпожи и господа,

Съгласно Правилника за устройството и дейността на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси (НССЕИВ) членството на юридическите лица с нестопанска цел в съвета е за срок от 3 години, след което, при желание, се подновява за нов 3-годишен период.

С настоящото отправяме покана до желаещите юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) да заявят членство в НССЕИВ за периода 2023-2025 г.!

Тематичен семинар: „Изпълнение и наблюдение на мерки за равенство, приобщаване и участие на ромите – приоритет „Образование“, в рамките на проект „T.E.A.M.3 – Заедно постигаме повече“ No 101008352 – TEAM3 – REC-AG-2020/REC-RDIS-NRCP-AG-2020

В рамките на  проекта е планирано провеждането на тематични семинари за обсъждане на въпроси относно изпълнението и наблюдението на заложените мерки по приоритетите на Националната стратегия на Република България за равенство приобщаване и участие на ромите 2021-2030 г.

В дните 6-7 декември 2022г.  се провежда тематичен семинар: Изпълнение и наблюдение на мерки за равенство, приобщаване и участие на ромите – приоритет „Образование“.

Тематичен семинар- Изпълнение и наблюдение на мерки за равенство, приобщаване и участие на ромите – “Равнопоставеност на жените и мъжете, овластяване и равни възможности за ромската жена в рамките на проект „T.E.A.M.3 – Заедно постигаме повече“ No 101008

В рамките на  проекта е планирано провеждането на тематични семинари за обсъждане на въпроси относно изпълнението и наблюдението на заложените мерки по приоритетите на Националната стратегия на Република България за равенство приобщаване и участие на ромите (2021-2030 ).

В дните 22-23 ноември 2022 г.  се провежда тематичен семинар: Изпълнение и наблюдение на мерки за равенство, приобщаване и участие на ромите - „Равнопоставеност на жените и мъжете, овластяване и равни възможности за ромската жена“.

Тематичен семинар- Изпълнение и наблюдение на мерки за равенство, приобщаване и участие на ромите - „Върховенство на закона и антидискриминация“ в рамките на проект „T.E.A.M.3 – Заедно постигаме повече“ No 101008352 – TEAM3 – REC-AG-2020/REC-RDIS-NRCP-AG-

В рамките на проект T.E.A.M.3 - Заедно постигаме повече е планирано провеждането на тематични семинари за обсъждане на въпроси относно изпълнението и наблюдението на заложените мерки по приоритетите на Националната стратегия на Република България за равенство приобщаване и участие на ромите 2021-2030 г.

В дните 21-22 ноември 2022г.  се провежда тематичен семинар: Изпълнение и наблюдение на мерки за равенство, приобщаване и участие на ромите - „Върховенство на закона и антидискриминация“.

Система за мониторинг, оцен​ка и контрол на изпълнението на ​Националната стратегия на Репуб​лика България за интегриране на ромите 2012-2020​ г.