Проектът на Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030 е публикуван в Портал за обществени консултации на Министерския съвет

Дата на откриване: 29.03.2021 г.
Дата на приключване: 12.04.2021 г.

В изпълнение на заповед Р-32 от 5.03.2021 г. на заместник-председателя и председател на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси Томислав Дончев, Междуведомствена експертна работна група с участието на представители на институции и граждански организации подготви проект на Национална стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030. Работната група имаше за основа на своята дейност вариант на стратегията, с отразени бележки, от обществените консултации към 31 януари 2021 г.

Секретариатът на НССЕИВ завърши изпълнението на проект „T.E.A.M.2 – Заедно постигаме повече“.

Секретариатът на НССЕИВ завърши изпълнението на проект „T.E.A.M.2 – Заедно постигаме повече“. Проектът се осъществи с финансовата подкрепа на програма „Права, равенство и гражданство” (2014-2020) на Европейския съюз от Секретариата на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси (НССЕИВ) чрез администрацията на Министерския съвет.

Съветът на Европейския съюз прие препоръка относно равенството, приобщаването и участието на ромите

Съветът на Европейския съюз прие препоръка относно равенството, приобщаването и участието на ромите, като засили ангажимента на държавите членки за ефективна борба с дискриминацията срещу ромите и за насърчаване на приобщаването им в ключовите области на образованието, заетостта, здравеопазването и жилищното настаняване.

Тя заменя Препоръката на Съвета от 9 декември 2013 г. относно ефективни мерки за интегриране на ромите в държавите членки. Настоящата препоръка се основава на досегашния опит и в нея се преразглеждат досегашните мерки, като се разширява бъдещият им обхват.

Информация за подкрепа на дейности на ЮЛНЦ

Във връзка със Заповед РД-01-173/18.03.2021 г. на министъра на здравеопазването и последващи документи, касаещи противоепидемичната обстановка, информираме кандидатите за подкрепа на дейности - юридически лица с нестопанска цел, че предложения няма да се разглеждат.

10 МАРТ ДЕНЯТ НА СПАСЕНИЕТО - 78 ГОДИНИ ОТ СПАСЯВАНЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ЕВРЕИ

На 10 март се навършват 78 години от спасяването на българските евреи. На тази дата се покланяме пред героизма и доблестта на българския народ защитил своите еврейски сънародници. На тази дата почитаме паметта на невинните жертви на Холокоста, и изразяваме скръбта си за тези 11 343 евреи от Вардарска Македония и Беломорска Тракия, които не бяха защитени и загинаха в нацистките лаг

Система за мониторинг, оцен​ка и контрол на изпълнението на ​Националната стратегия на Репуб​лика България за интегриране на ромите 2012-2020​ г.