Отбелязваме Деня на правата на човека

На 10 декември отбелязваме Деня на правата на човека - датата, на която е приета Всеобщата декларация за правата на човека през 1948 г. Тази година отбелязването минава под знака на равнопоставеността.

Покана за заявяване на желание за членство на юридически лица с нестопанска цел в Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси (Националния съвет, НССЕИВ) за периода 2022-2024 г.!

Уважаеми госпожи и господа,

Съгласно Правилника за устройството и дейността на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси (НССЕИВ) членството на юридическите лица с нестопанска цел в съвета е за срок от 3 години, след което, при желание, се подновява за нов 3-годишен период.

Тригодишният срок за членство на всички НПО членове на Националния съвет приключва в 2021 г.

 С настоящото отправяме покана до желаещите юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) да заявят членство в НССЕИВ за периода 2022-2024 г.!

Система за мониторинг, оцен​ка и контрол на изпълнението на ​Националната стратегия на Репуб​лика България за интегриране на ромите 2012-2020​ г.