Полезни връзки

Министерски съвет на Република България

Комисия за защита от дискриминация

Омбудсман на Република България

Национален статистически институт

Структурни фондове на ЕС - Единен информационен портал

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси"

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

Портал за обществени консултации

Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежки Финансов механизъм

***

Европейска комисия, Генерална дирекция „Правосъдие", Политики: Правосъдие и основни права

Европейска комисия, Информация за интеграцията на ромите в държавите-членки на ЕС

Агенция на Европейския съюз за основните права

Портал на Съвета на Европа

Експертен комитет по въпросите на ромите към Съвета на Европа (CAHROM)

Европейски съд за правата на човека

Комисарят по проблемите на човешките права в Съвета на Европа

Организация за сигурност и сътрудничество в Европа 

Правни материали от ОССЕ

Федерален съюз на европейските етнически общности

Представителство на Европейската комисия в България

ООН - Служба на Върховния комисар по правата на човека

Информационна страница за универсалния периодичен преглед (СПЧ ООН)

ПРООН

УНИЦЕФ – България

Ромски образователен фонд

Регионална страница на Световната банка за България

Миграционна политика

Международна група за правата на малцинствата

***

Институт за изследване на населението и човека при Българската академия на науките

Национално сдружение на общините в Република България

***

Български хелзинкски комитет

Фондация "Реформа в местното самоуправление"

Информационен портал за неправителствените организации в България

Европейски център по въпросите на малцинствата (European centre for minority issues - ECMI)

Европейски ромски информационен офис (European Roma Information Office) - ERIO

Фондация Америка за България"

Тръст за социална алтернатива

Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство