Проведе се Регионален форум в Североизточен район за планиране