Проведe се Регионален форум в Югоизточен район за планиране