Проведе се Регионален форум в Южен централен район за планиране